Bioanalyytikoiden sosiaalisen median ohjeet

Bioanalyytikon on hyvä huomioida oma roolinsa kliinisen laboratorioalan asiantuntijana sosiaalisen median viestinnässä ja on tärkeää, että bioanalyytikko noudattaa ammattieettisiä ohjeita myös vapaa-ajan sosiaalisen median kirjoittelussaan. Haluamme rohkaista bioanalyytikoita hyödyntämään sosiaalista mediaa ammatilliseen keskusteluun, tiedon jakamiseen ja tiedon hankkimiseen. Tämän bioanalyytikoiden sosiaalisen median ohjeistuksen tavoitteena on muistuttaa bioanalyytikoita toimimaan sosiaalisessa mediassa siten, että viestintä olisi vastuullista ja eettistä ja ennen kaikkea siten, että sosiaalisen median käyttö olisi kaikille meille miellyttävää. Ohjeen tarkoituksena on edistää luotettavan tiedon leviämistä, turvata bioanalyytikoiden ammattikunnan arvostusta, kollegiaalisuutta ja ammattietiikkaa.

1. Jaa vain luotettavaa tietoa tietolähdemerkinnän kera

Terveydenhuollon ammattilaisena ja laboratorioalan asiantuntijana bioanalyytikon on huomioitava, että sosiaalisessa mediassa jaettu ammatillinen tieto on luotettavaa ja asianmukaista. Päivityksissä on hyvä käydä ilmi tiedon lähde, jotta lukijan on mahdollista arvioida tiedon luotettavuutta.

Vältä virheellisen tiedon jakamista terveysviestinnässä. Näin toimien bioanalyytikko osaltaan vähentää terveyteen liittyvien virheellisten uskomusten leviämistä.

2. Noudata ammattietiikkaa, muista kollegiaalisuus ja hyvät käytöstavat

Bioanalyytikon tulee noudattaa bioanalyytikon lupausta ja eettisiä ohjeita sosiaalisen median viestinnässään. Bioanalyytikko pyrkii toiminnallaan ja käyttäytymisellään ylläpitämään ammatin luottamusta ja arvostusta.

Bioanalyytikko edustaa sosiaalisessa mediassa ja verkkokeskustelupalstoilla ammattiaan. Viestinnässään bioanalyytikon on tärkeää huomioida, että hänen toimimisensa sosiaalisessa mediassa vaikuttaa koko ammattikunnan julkiseen maineeseen. Sosiaaliseen mediaan pätevät samat säännöt kuin muuhunkin julkiseen kirjoittamiseen. Hyvä ohjenuora on, että sosiaaliseen mediaan sopivat vain sellaiset kirjoitukset, jotka voisi kirjoittaa julkiselle ilmoitustaululle tai sanoa keskustelun vastapuolelle kasvokkain.

Keskustele kollegaa arvostaen. Älä jaa kollegoita tai työnantajaa loukkaavaa materiaalia tai muuta luottamuksellista tietoa. Älä arvostele julkisesti kollegoittesi tai muiden ammattikuntien työskentelytapoja tai muiden ulkonäköä, henkilökohtaisia ominaisuuksia tai terveydentilaa. Huomioi myös työnantajasi sosiaalisen median ohjeet. Rohkaisemme kaikkia puuttumaan epäkohtiin, mutta ammattilainen hoitaa tilanteen joko suoraan työpaikallaan tai virallista kautta, ei sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Erimieltä asioista voi olla, mutta keskustele rakentavaan ja kohteliaaseen sävyyn.

3. Noudata tietosuojaa ja muista, että ammattikuntasi lisäksi edustat myös työnantajaasi tai oppilaitostasi sosiaalisessa mediassa

Kunnioita potilaiden ja asiakkaiden tietoturvaa ja noudata ammattilaisen vaitiolovelvollisuutta. Tietoturvan rikkomisesta voi seurata potilaille isojakin vahinkoja ja työntekijälle siitä seuraa pahimmillaan ammattipätevyyden peruuttaminen joko väliaikaisesti tai kokonaan.

Muistutamme myös, että negatiivinen kirjoittelu työnantajasta tai työnantajan maineen pilaaminen on pahimmillaan irtisanomisperuste, vaikka se tapahtuisi omassa, rajoitetulle kaveripiirille näkyvässä profiilissa. Se on aina myös hyvän tavan vastaista. (Esimerkkitapaus Helsingin käräjäoikeus Dnro. L 09/36752)

4. Epäasiallisen käytöksen kohtaaminen

Jos bioanalyytikko kohtaa sosiaalisessa mediassa huonoa käytöstä tai kokee sosiaalisen median viestit kiusaamiseksi tai häirinnäksi, on tärkeää arvioida tilanteeseen kulloinkin sopivat toimintatavat. Apua ja tukea saa tarvittaessa yhdistyksen toimijoilta. Voit tutustua myös Facebookin kiusaamisen ehkäisykeskukseen.

Epäasialliseen kirjoittamiseen, henkilöön meneviin kommentteihin tai vainoamiseen on mahdollista puuttua myös lakisääteisin toimin, esimerkiksi rikosilmoituksen muodossa. Sosiaalisen median kanavien yhteisönormeja rikkovat päivitykset voidaan ilmoituksen myötä poistaa sovelluksen ylläpidon toimesta.

Jos bioanalyytikko huomaa kollegan sosiaalisen median käyttäytymisessä asiattomuuksia, on asiasta hyvä huomauttaa hänelle ystävällisesti ja mielellään suoraan kahden välisessä keskustelussa. Jos kollegan käytös ei ystävällisesti huomautuksesta huolimatta muutu, käytös on epäkollegiaalista ja vaarassa aiheuttaa harmia bioanalyytikoiden ammattikunnan maineelle, voi asiassa lähestyä myös Uudenmaan Bioanalyytikot ry:tä lisäohjeistusta varten.

Ohje on laadittu Uudenmaan Bioanalyytikot ry:n toimesta ja se on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 2.2.2021

LÄHTEET:

Bioanalyytikkoliitto 2017. Bioanalyytikon lupaus ja eettiset ohjeet. https://www.bioanalyytikkoliitto.fi/mika-ihmeen-bioanalyytikko/bioanalyytikon-koulutus/bioanalyytikon-lupaus-ja-eettise/. Viitattu 24.1.2021.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559. Viitattu 1.2.2021.

Lääkäriliitto 2020. Sosiaalinen media. https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/sosiaalinen-media/. 1.2.2021.

Matikainen, J. & Huovila, J. 2018. Sosiaalinen media terveyden edistämisessä. Duodecim 2017(133)1003–7. https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/297786/duo13732.pdf?sequence=1. Viitattu 1.2.2021.

Sairaanhoitajaliitto 2014. Sairaanhoitajien sosiaalisen median ohjeet. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-sosiaalisen-median-ohjeet.pdf. Viitattu 24.1.2021.

Valvira 2018. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus. Viitattu 1.2.2021.

Koskinen, S., Nieminen, K. & Valkonen, M 2019. Työsuhteen päättäminen. Helsinki Alma Talent. 4. uudistettu painos.